Regulamin

Regulamin stowarzyszenia zwykłego:

OBYWATELSKIE STOWARZYSZENIE RODZICÓW


§ 1. Stowarzyszenie zwykłe – Obywatelskie Stowarzyszenie Rodziców, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z póź. zm.) oraz niniejszego regulaminu.

§ 2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony

§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest ul. Żółkiewskiego 20/4, 44-100 Gliwice

§ 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§ 7. Celem działania Stowarzyszenia jest:
a. pomaganie pedagogom, nauczycielom, wychowawcom, katechetom, liderom grup w
podnoszeniu umiejętności metodycznych i programowych;
b. propagowanie wychowania klasycznego, czyli wychowania do cnót: (męstwo, umiarkowanie, roztropność, sprawiedliwość)
c. propagowanie modelu nauczania i wychowania, w którym dominującym czynnikiem
rozwoju jest aktywność własna uczniów i wychowanków;
d. wspieranie instytucji oświatowych i wychowawczych w podnoszeniu poziomu  pracy dydaktycznej i wychowawczej.
e. Przeciwdziałanie uzależnieniom dzieci i młodzieży
f. nadawanie instytucjom i osobom Marki Przyjazna/y Rodzinie
g. monitorowanie i propagowanie programów nauczania pod kątem wartości prorodzinnych.
h. Wspieranie inicjatyw ustawowych służących rozwojowi rodzin.
i.  Wspieranie inicjatyw służących poprawie sytuacji demograficznej w Polsce.

§ 8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.    zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
2.    współpracę i kierowanie postulatów do organów administracji publicznej oraz innych instytucji i podmiotów;
3.    organizowanie spotkań, konferencji, happeningów, wystaw oraz innego rodzaju imprez
4.    opracowywanie i wydawanie własnych publikacji związanych z celami statutowymi.
5.    współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi
6.    organizowanie i prowadzenie grup samokształceniowych;
7.     organizowanie szkoleń metodycznych, warsztatów, sympozjów, konferencji, odczytów;
8.     tworzenie i realizację programów profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych wykorzystujących metody aktywizujące;
9.     prowadzenie stron internetowych;
10.     organizację i prowadzenie inicjatyw informacyjnych we współpracy z uczelniami wyższymi i samodzielnymi pracownikami naukowymi
11.    prowadzenie szeroko zakrojonych społecznych kampanii informacyjnych.
12.     popularyzowanie publikacji przydatnych pedagogom, nauczycielom, wychowawcom, katechetom, liderom grup;

13.    gromadzenie  i ocenę literatury pedagogicznej;
14.     zakładanie, prowadzenie placówek realizujących cele statutowe Stowarzyszenia;
15.     obejmowanie patronatem placówek i inicjatyw realizujących cele statutowe Stowarzyszenia;
16.    promowanie inicjatyw edukacyjnych i wychowawczych
§ 9.
1.    Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
2.    Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.

§ 10. Członek ma prawo:
1.    wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2.    uczestniczyć z głosem stanowiącym w Zebraniu Członków,
1)    zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
2)    korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
3)    brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
2. Członek obowiązany jest do:
1)    przestrzegania regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
2)    czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
3)    dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

§ 11.
1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1)    rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Przedstawicielowi,
2)    śmierci członka,
3)    uchwały Zebrania Członków z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 1 roku,
4)    wykluczenia uchwałą Zebrania Członków z powodu nieprzestrzegania postanowień regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

§ 12. Władzami Stowarzyszenia są:
1)    Zebranie Członków,
2)    Przedstawiciel,

§ 13. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów.

§ 14.
1. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
2. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
§ 16. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub 3 członków Stowarzyszenia zawiadamiając wszystkich drogą elektroniczną, co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

§ 17. Kadencja Przedstawiciela trwa 3 lata.

§ 18. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
1)    realizacja uchwał Zebrania Członków, zgodnie z celami regulaminowymi oraz uchwałami Zebrania Członków,
2)    przygotowywanie planów działalności Stowarzyszenia,
3)    składanie sprawozdań ze swej działalności na Zebraniu Członków,
4)    reprezentowanie Stowarzyszenia przed organami i urzędami państwowymi i samorządowymi, w tym także poprzez uczestnictwo w postępowaniach prawnych

§ 19. Przedstawicielem Stowarzyszenia jest pan Janusz Wójcik.

Regulamin zatwierdzono w Gliwicach dn. 1 grudnia 2013

Filmy

Zapisz się do newslettera